Regulamin sklepu obowiązujący od 20.01.2017r.

Regulamin zakupów obowiązujący od 20.01.2017r.

Vikla.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Vikla.pl i prowadzony przez RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec 43-300 Bielsko-Biała ul. Złotych Kłosów 76/13 NIP: 626 274 61 17 REGON: 366001125 z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym biuro@vikla.pl.

 

1. RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową dostępną w domenie vikla.pl.

2. Klienci mają możliwość korzystania z sklepu Vikla.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są informacje oraz dane o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie Vikla.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta w sklepie Vikla.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W powyższym przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpuję w momencie zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklepie Vikla.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie danych tj: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec której przedmiotem są usługi świadczone przez RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec, na warunkach które zostały określone w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Vikla.pl może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem zVikla.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszelkie produkty dostępne w Vikla.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej Vikla.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT 0%). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest Paragon bądź faktura VAT. Dokument sprzedaży może być dostarczany drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres email, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że Dokument sprzedaży powinnen zostań dostarczony w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Wysyłki wskazanym w Vikla w zakładce Przesyłka dostępnym pod adresem: http://www.vikla.pl/przesylka

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec dotycząca zakupu danego produktu w Vikla.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Vikla.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklepu Vikla.pl, RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione w Vikla.pl produkty, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

  • Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

  • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

  • Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia oraz dodatkowych kosztów związanych z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Wysyłki dostępnym w Vikla.pl w zakładce Przesyłka.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklepie Vikla.pl, RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego, o możliwości odebrania zamówionego produktu RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. W przypadku gdy Przesyłka, nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie skorygowane..

13. Produkty posiadają gwarancję sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
Produkt należy odesłać na adres RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do siedziby RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec

Szczegółowe nformacje na temat warunków gwarancji znajdują się w skelpie Vikla.pl w zakladce Gwarancja dostępnej pod adresem http://www.vikla.pl/gwarancja

14. RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 556 oraz 5561 – 5563   Kodeksu Cywilnego). W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w pisemnej na adres RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec podany w górnej części Regulaminu, na koszt RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec albo RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Vikla.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronie sklepu Vikla.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

20. Podane przez Klientów dane osobowe RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Zakladce Polityka Prywatności dostępnej pod adresem http://www.vikla.pl/politykaprywatnosci. Klient dokonujący zakupu w w sklepie Vikla.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Vikla.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Vikla.pl.

21. RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Vikla.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia wVikla.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22. Klient przy pierwszym logowaniu w Vikla.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec w ramach Vikpol.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Załącznik 1 do Regulamin sklepu

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyn. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec
43-365 Wilkowice
ul. Parkowa 4

Informacje na temat zwrotów i reklamacji można uzyskać poprzez kontakt z pracownikiem
RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. O świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. W której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PPH RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec
43-300 Bielsko-Biała
ul. Złotych Kłosów 76/13
biuro@vikla.pl

 

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer oferty………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………..

Adres………………………………………………………………………..

Data………………………………………………………………………….